شما اینجا هستید: اطلاعات آماری | نمودارهای شاخص
چهارشنبه 29 دی 1395
نمودار شاخص های بورس
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 79,454
شاخص صنعت 66,976
شاخص50شرکت فعالتر 3,143/9
شاخص آزاد شناور 87,420/7
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,267
شاخص قیمت 50 شرکت 156,347/5
شاخص بازار اول 56,653/9
شاخص بازار دوم 167,646/9
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار