شما اینجا هستید: اطلاعات آماری | نمودارهای شاخص
چهارشنبه 25 مرداد 1396
نمودار شاخص های بورس
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 81,724/8
شاخص صنعت 70,674/2
شاخص50شرکت فعالتر 3,188/6
شاخص آزاد شناور 89,751/2
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,282/2
شاخص قیمت 50 شرکت 166,588/1
شاخص بازار اول 57,166/6
شاخص بازار دوم 178,660/4
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار