شما اینجا هستید: معرفی شرکت | تاریخچه شرکت
دوشنبه 11 اردیبهشت 1396
تاریخچه

شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان در تاريخ هفتم /مرداد /1383درقالب شرکت سهامی خاص تحت شماره 227124 در اداره  ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري تهران ثبت و در تاریخ هجدهم/اسفند/1388

نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و درتاريخ چهارم/ مهر /1389 با نماد "وگستر" در فرابورس پذيرش و نهايتاً در تاریخ شانزدهم/بهمن/1389سهام شركت در فرابورس براي اولين بار 

معامله گرديد.

دفترمركزي شركت واقع درتهران،جنت آباد جنوبي، بلوار لاله غربی ،خيابان كبير زاده ، نبش بهمني نژاد شماره 74ميباشد.