شما اینجا هستید: اخبار و مقالات | اخبار شرکت
سه شنبه 6 تیر 1396
اخبار شرکت
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ( سهامی عام ) آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ( سهامی عام ) - 1396/4/4
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان برگزار شد مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان برگزار شد - 1395/11/25
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ( سهامی عام ) آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ( سهامی عام ) - 1395/11/14
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان برگزار شد مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان برگزار شد - 1395/8/9
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ( سهامی عام ) آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ( سهامی عام ) - 1395/7/24
آگهی مزایده آگهی مزایده - 1395/6/17
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان برگزار شد مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان برگزار شد - 1395/5/19
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ( سهامی عام ) آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ( سهامی عام ) - 1395/4/20
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان برگزار شد مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان برگزار شد - 1394/8/25
تغییرآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  شرکت گسترش  سرمایه گذاری ایرانیان ( سهامی عام) تغییرآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ( سهامی عام) - 1394/8/13